Shahi Shami Kabab Recipe

Shami Kabab
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(average: 4.22 out of 5)

40 mins

Galawati Kabab Recipe

galawati-kabab
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(average: 4.00 out of 5)

40 mins

Seekh Kabab Recipe

seekh-kabab
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(average: 4.36 out of 5)

20 mins

Tarka Handi Kabab Recipe

tarka handi kabab
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(average: 3.80 out of 5)

20 mins

Gola Kabab Recipe

gola kabab
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(average: 3.40 out of 5)

15 mins

Meerath Kay Gola Kabab Recipe

Gola Kabab
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(average: 3.88 out of 5)

15 mins

Afghani Dum Kabab Recipe

Afghani dum kabab recipe
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

(average: 3.75 out of 5)

15 mins